بازدید:
تاريخ : 1395/10/13
تو سید الکریم و کرامت تبار تو    اهل کرم به هر دو سرا ریزه خوارتو
دامان سبز ری شده باغ و بهارتو  بار علوم ریخته از شاخسار تو